آب سنج شیر
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • عضو آزمایشی
  • تلفن : ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نشانی آزمایشگاه : قزوین، بلوار نخبگان ، مجتمع شهید عباسپور
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Cryostar
زمینه های کاربردی : كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شیر درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری نقطه انجماد شیر و فراورده های لبنی توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی سوهان آجینی كارشناس -