آب مقطر گیر دو بار تقطیر
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۲۳۳۲۳۹۲۲۰۵-۹ داخلی ۲۵۳۸ مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۴۵۱۴
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی شاهرود
نشانی آزمایشگاه : استان سمنان، شهرستان شاهرود،بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود،آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Double Water Distiller
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آب مقطر یکبار و دوبار تقطیر شده توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ دانشکده عمران آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهناز دهرآزما دانشيار -