دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر دانشگاه صنعتی شاهرود

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی) دانشگاه صنعتی شاهرود

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شاهرود

نشانی آزمایشگاه :

استان سمنان، شهرستان شاهرود،بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود،آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)

مشخصات دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر:

نام انگلیسی :

Double Water Distiller

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
-- ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آب مقطر یکبار و دوبار تقطیر شده توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ دانشکده عمران آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهناز دهرآزما دانشيار -