دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر) انستیتو پاستور ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران

سازمان مربوطه :

انستیتو پاستور ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خ 12 فروردین،انستیتوپاستور ایران،آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر):

نام انگلیسی :

Flow Cytometer

زمینه های کاربردی

پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شمارش سلول، آپوپتوز، چرخه سلول، بررسی مارکرها درصد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خوانش توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
بررسی CD مارکرهای سطحی توسط آزمايشگاه ۳۲۳,۴۰۰
بررسی CD مارکرهای سیتوپلاسمی توسط آزمايشگاه ۶۴۶,۸۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ژاله تائب دکتری ۶۴۱۱۲۲۶۸