دستگاه پردازنده بافت انستیتو پاستور ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران

سازمان مربوطه :

انستیتو پاستور ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خ 12 فروردین،انستیتوپاستور ایران،آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه پردازنده بافت:

نام انگلیسی :

Tissue Processor

زمینه های کاربردی

پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

بيولوژيك , سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی بافت درصد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پاتولوژی- بلوک و لام توسط آزمايشگاه ۵۷۲,۸۸۰
پاتولوژی- بلوک و لام و بررسی میکروسکوپی و تفسیر توسط آزمايشگاه ۷۹۶,۴۸۸
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ژاله تائب دکتری ۶۴۱۱۲۲۶۸