مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۵۵
زمینه های تخصصی : کلیه گرایشهای شیمی شامل شیمی آلی - شیمی تجزیه - شیمی فیزیک - شیمی معدنی
نشانی آزمایشگاه : تهران - خیابان ونک -ده ونک - دانشگاه الزهرا - ساختمان گروه شیمی و فیزیک - آزمایشگاه تحقیقاتی گروه شیمی
نشانی دفتر : میدان ونک - خیابان ونک - دانشگاه الزهرا
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • الکتروآنالیز
  • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
  • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
  • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
  • طیف سنج نوری فلورسانس
  • کروماتوگراف گازی(GC)
  • کروماتوگراف گازی(GC)
  • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
  • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
  • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )