مجموعه آزمایشگاه ها گروه شیمی دانشکده فیزیک شیمی دانشگاه الزهرا (س)

سال تاسیس : ۱۳۵۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه الزهرا (س)

   • دانشکده فیزیک شیمی

    • گروه شیمی

زمینه های تخصصی :

کلیه گرایشهای شیمی شامل شیمی آلی - شیمی تجزیه - شیمی فیزیک - شیمی معدنی

نشانی آزمایشگاه :

تهران - خیابان ونک -ده ونک - دانشگاه الزهرا - ساختمان گروه شیمی و فیزیک - آزمایشگاه تحقیقاتی گروه شیمی

نشانی دفتر :

میدان ونک - خیابان ونک - دانشگاه الزهرا

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • الکتروآنالیز

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری فلورسانس

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )