مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پترو آزمای سیراف

سال تاسیس : ۱۳۹۶
 • وضعیت عضویت : فعال
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : جواد زارع
 • رابط آزمایشگاه : جواد زارع
 • تلفن : ۰۵۱-۳۶۰۷۳۶۲۹
 • نمابر : ۰۵۱-۳۶۰۶۴۴۳۴
 • http://spazma.ir
 • info@spazma.ir

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت پترو آزمای سیراف

زمینه های تخصصی :

فراورده های نفتی روان کننده ها نفت خام و فراورده های نفتی مایع هیدروکربن های مایع

نشانی آزمایشگاه :

مشهد، بزرگراه آزادی، نبش آزادی 27، ساختمان شماره 183

نشانی دفتر :

مشهد، بزرگراه آزادی، نبش آزادی 27، ساختمان شماره 183

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خوردگی نوار مس

 • دستگاه آون

 • دستگاه اکتان سنج

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه تیتراتور پتانسیومتری

 • دستگاه تیتراتور کارل فیشر

 • دستگاه تیتراتور 

 • دستگاه چگالی‌سنج (آب‌سنج)

 • دستگاه حمام گرانروی

 • دستگاه رنگ سنج

 • دستگاه سنجشگر تقطیر اتمسفری

 • دستگاه سنجشگر میزان گوگرد کل با پرتو ایکس

 • دستگاه سنجشگر نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجشگر نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه سنجشگر نقطه ریزش و ابری شدن

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کوره الکتریکی