آزمایشگاه تجزیه خاک، آب، گیاه و کود مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۴۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

زمینه های تخصصی :

آب، خاک، گیاه و کود

نشانی آزمایشگاه :

همدان، کیلومتر 5 جاده تهران، نرسیده به جورقان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • پمپ خلاء

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام آب

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه چگالی‌سنج (آب‌سنج)

 • دستگاه گرم کن

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ ژربر

 • سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

 • شیکر

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی مافلی

 • میکروسکوپ بیولوژیکی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات‌پلیت

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی