آزمایشگاه نانوفناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

      • معاونت تحقیقات و فناوری

زمینه های تخصصی :

سیستمهای نوین دارورسانی، کاربرد فناوری نانو در انالیز و جداسازی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده داروسازی آزمایشگاه نانوفناوری

حوزه فناوری مرتبط :

خدمات آزمایشگاه