آزمایشگاه نانوفناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

   • معاونت تحقیقات و فناوری

زمینه های تخصصی :

سیستمهای نوین دارورسانی، کاربرد فناوری نانو در انالیز و جداسازی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده داروسازی آزمایشگاه نانوفناوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی-رئومتر

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز فشار بالا

  (HPH)