مجموعه آزمایشگاه ها شرکت نانو پژوهش آزما

سال تاسیس : ۱۳۹۷

سازمان مرتبط :

  • شرکت ها

    • شرکت نانو پژوهش آزما

زمینه های تخصصی :

تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) در حوزه های مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، خیابان ولی عصر، نرسیده به تقاطع نیایش ،مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش ، آزمایشگاههای جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نشانی دفتر :

تهران ، خیابان ولی عصر، نرسیده به تقاطع نیایش ،مجتمع آموزشی پژوهشی نیایش ، آزمایشگاههای جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

    (TEM )