آزمایشگاه آب و فاضلاب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

   • دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، انتهای بزرگراه ستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، بلوک 2 آموزشی، آزمایشگاه آب و فاضلاب

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • پمپ خلاء

 • ترازوی حساس

 • تیتراتور 

 • حمام آب

 • حمام روغن

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

 • دستگاه آزمون انعقاد

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه کدورت سنج

 • سانتریفیوژ

 • شیکر

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی