آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم دانشگاه کردستان

سال تاسیس : ۱۳۹۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه کردستان

   • دانشکده علوم

زمینه های تخصصی :

مواد نانو. میکروسکوپی نانوسکوپی. آنالیز خاک . آنالیز سموم . آنالیز آب آنالیز مواد

نشانی آزمایشگاه :

سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم، آزمایشگاه مرکزی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پراش پرتو ایکس زاویه کوچک

  (SAXS)
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • مولد هیدروژن

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ رامان کانفوکال

  (CRM)