آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

   • معاونت تحقیقات و فناوری

زمینه های تخصصی :

-نانوفناوری -روشهای آنالیز دستگاهی -شناسایی و تعیین مقدار -زیست فناوری پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-معاونت تحقیقات و فناوری- آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی

نشانی دفتر :

اهواز

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • اتوکلاو

 • پروب فراصوت

 • پمپ خلاء بالا

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه تصویربرداری از موجودات

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای پایین

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی

  (DHPLC)
 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • هات‌پلیت