آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

سال تاسیس : ۱۳۹۶

سازمان مرتبط :

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، بلوار شهید شیرودی، خیابان دانشگاه، بلوار پرستار، دانشکده داروسازی، کدپستی: 6714415153.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • التراسانتریفیوژ

 • انکوباتور شیکردار

 • خشک کن انجمادی

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه الکتروریسی نیمه صنعتی

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه تصویرگر چند حالته سلول

 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه تولید آب خالص

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی

  (LC-MS)
 • مولد نیتروژن مایع

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )