آزمایشگاه مرجع دانشگاه پیام نور ارومیه

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه پیام نور

  • دانشگاه پیام نور ارومیه

نشانی آزمایشگاه :

استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان 8 شهریور، دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتاقک رشد

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • خشک کن

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سیستم آموزشی کنترل فرآیند جریان

  (F-PCT)
 • سیستم آموزشی کنترل فرآیند دما

  (T-PCT)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ نور قطبیده شده