آزمایشگاه مرکزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

   • دانشکده داروسازی

زمینه های تخصصی :

علوم دارویی و شیمی و نانوتکنولوژی

نشانی آزمایشگاه :

استان خوزستان – شهرستان اهواز- دانشگاه علوم پزشکی اجندی شاپور اهواز-دانشکده داروسازی- آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پلاریمتر 

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه الکتروفورز مویین 

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • مایکروویو