آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

سال تاسیس : ۱۳۶۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

زمینه های تخصصی :

شیمی و مهندسی شیمی

نشانی آزمایشگاه :

کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آزمون خمش استوانه ای

 • دستگاه آزمون سایش تابر

 • دستگاه آسیاب چرخشی

 • دستگاه آسیاب گلوله ای

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آسیاب مخلوط کن

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه آون

 • دستگاه اسمومتر

 • دستگاه الکتروفورز مویین 

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیر تراکم

 • دستگاه اندازه گیر تراکم

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیر کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیر کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیر کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه (BET) و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی چرخشی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی چرخشی

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 

  (ICP-AES )
 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تقطیر خودکار

 • دستگاه تیتراتور کارل فیشر

 • دستگاه تیتراتور 

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام کنترل دما گردشی

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خشک‌ کن پاششی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه سردکننده غوطه وری

 • دستگاه سردکننده غوطه وری

 • دستگاه سلول فلوتاسیون

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر نقطه اشتعال باز

 • دستگاه سنجشگر نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه ضخامت سنج دیجیتالی

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال

  (SC-XRD)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی

  (LC-MS)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی

  (LC-MS-MS)
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لیزر

 • دستگاه مایکروویو

 • دستگاه مخلوط کن گرانول ساز

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی