آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۶۸
زمینه های تخصصی : شیمی و مهندسی شیمی
نشانی آزمایشگاه : کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آزمون خمش استوانه ای
 • آزمون سایش تابر
 • آسیاب چرخشی
 • آسیاب گلوله ای
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آسیاب مخلوط کن
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی (TGA )
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی (TGA )
 • آون
 • اسمومتر
 • الکتروفورز مویین 
 • الک لرزان
 • اندازه گیر تراکم
 • اندازه گیر تراکم
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر گرانروی چرخشی
 • اندازه گیر گرانروی چرخشی
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر نقطه ذوب
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • انکوباتور شیکردار
 • انکوباتور 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پروب فراصوت
 • پروب فراصوت
 • پروب فراصوت
 • پروب فراصوت
 • پلاریمتر 
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES )
 • ترازوی دیجیتال
 • تعیین نقطه اشتعال باز
 • تعیین نقطه اشتعال بسته
 • تقطیر خودکار
 • تیتراتور کارل فیشر
 • تیتراتور 
 • حمام آب
 • حمام کنترل دما گردشی
 • خشک کن انجمادی
 • خشک‌ کن پاششی
 • خوانشگر الایزا
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • سردکننده غوطه وری
 • سردکننده غوطه وری
 • سلول فلوتاسیون
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • ضخامت سنج دیجیتالی
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز (IR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نشر اتمی(AES )
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی(LC-MS)
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی(LC-MS-MS)
 • کروماتوگراف یونی(IC )
 • کروماتوگراف یونی(IC )
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • لیزر
 • مایکروویو
 • مخلوط کن گرانول ساز
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی(SPM)
 • میکروسکوپ معکوس
 • نورسنج شعله‌ای 
 • همگن ساز
 • همگن ساز