آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

نانوفناوری در دارورسانی

نشانی آزمایشگاه :

شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نشانی دفتر :

شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز – دانشکده داروسازی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه کروماتوگراف نفوذ ژل 

  (GPC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )