آزمایشگاه تصویربرداری نوری پژوهشکده پلاسما و لیزر دانشگاه شهید بهشتی

سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمداسماعیل زیبایی
 • رابط آزمایشگاه : علیرضا آرندیان
 • تلفن : ۰۹۱۰۲۰۲۷۴۳۵
 • m_zibaye@sbu.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید بهشتی

   • پژوهشکده پلاسما و لیزر

زمینه های تخصصی :

تصویربرداری نوری

نشانی آزمایشگاه :

نهران، میدان شهید دکتر شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان آزمایشگاه تصویربرداری نوری.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • سیستم تصویربرداری اسپکل لیزری

  (LSCI)
 • سیستم تصویربرداری حرکت آزاد حیوان

 • سیستم تصویربرداری رنگدانه حساس نوری

  (VSD)
 • سیستم تصویربرداری سیگنال ذاتی

  (ISOI)
 • سیستم تصویربرداری فوتواکوستیک

  (PAI)
 • سیستم تصویربرداری کلسیمی

 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک عملکردی

  (fNIRS)
 • میکروسکوپ پوست (درماتوسکوپ)

 • میکروسکوپ تداخل دیفرانسیل کنتراست

  (DIC)
 • میکروسکوپ روبشی لیزری هم‌کانون (کانفوکال)

  (CLSM)
 • میکروسکوپ صفحه نوری فلورسانس

  (LSFM)
 • میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ کمی فاز کنتراست

  (QPM)
 • میکروسکوپ معکوس

 • میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروطیف سنج رامان