آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۸۸
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : افسانه ملاحسینی
 • رابط آزمایشگاه : معصومه رمضانی قرا
 • تلفن : ۰۲۱-۷۷۲۴۰۵۱۷
 • نمابر : ۰۲۱-۷۷۴۹۱۲۰۴
 • ramezanighara7@gmail.com
زمینه های تخصصی : کروماتوگرافی اسپکنرومتری جرمی اسپکترومتری جذب اتمی و پلاسمای جفت شده القایی تخلخل سنجی الکتروشیمی خوردگی
نشانی آزمایشگاه : تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پروب فراصوت
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • خشک کن انجمادی
 • خشک کن انجمادی
 • سانتریفیوژ سرعت بالا
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )