آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۹۲
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : حسن شیرازی
 • رابط آزمایشگاه : حسن شیرازی
 • تلفن : ۰۲۱۶۱۱۱۴۰۷۸
 • نمابر : ۰۲۱۸۸۰۰۶۰۷۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری

نشانی دفتر :

تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )