آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور
سال تاسیس : ۱۳۸۹
زمینه های تخصصی : بیولوژی ، شیمی آلی ،شیمی تجزیه ، میکروسکوپ الکترونی
نشانی آزمایشگاه : مشهد، میدان فردوسی، میدان بوعلی، پژوهشکده بوعلی.آزمایشگاه جامع تحقیقات
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • تصویربرداری از حیوانات کوچک
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی(DHPLC)
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی(LC-MS-MS)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی(FESEM)
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )