مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۶۵
 • عضو قطعی
 • البرز کرج ,
 • رابط آزمایشگاه : احمد ظهیرمیردامادی
 • تلفن : ۰۲۶۳۶۲۸۰۰۵۶
 • نمابر : ۰۲۶۳۶۲۰۰۷۷۷
 • http://paziresh.merc.ac.ir
 • info@merc.ac.ir
زمینه های تخصصی : مواد، سرامیک، انرژی،نانومواد و مواد پیشرفته
نشانی آزمایشگاه : کرج- جادة مشکین دشت- بلوار امام خمینی- پژوهشگاه مواد و انرژی-کدپستی:31787-316-
نشانی دفتر : تهران-خیابان الوند- کوچه اهورامزدا-پلاک 15-کدپستی: 14155-4777
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون سختی سنجی عمومی
 • آزمون مقاومت سایشی
 • آزمون میکروسختی
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آسیاب مخلوط کن
 • اندازه گیری زاویه تماس استاتیک
 • بیضی سنج
 • پاشش حرارتی پلاسمایی
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پرس تک محوره
 • پلاروگرافی 
 • تعیین پتاسیل زتا
 • تف جوشی
 • چگالی سنج گاز
 • خشک کن انجمادی
 • خوانش گر میکروپلیت
 • دیلاتومتر(DIL)
 • رئومتر
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر اندازه ذرات(PSA )
 • سنجشگر پیل سوختی
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری لومینسانس
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی(IC )
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • کوره الکتریکی
 • کوره لوله ای
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • مشعل دستی
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM )
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )