آزمایشگاه استخراج مایع-مایع و پدیده های سطحی دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی شیمی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، پردیس مرکزی دانشکده فنی، دانشکده مهندسی شیمی، ساختمان آبشناسی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • برج جذب و دفع گاز

 • ترازوی دیجیتال

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه اسانس گیر

 • دستگاه استخراج جامد-مایع

 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • طیف سنج نوری

 • مخزن کریستالیزاسیون