مجموعه آزمایشگاه‌ها پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت

سال تاسیس : ۱۳۳۸
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : مرتضی افشاری
 • رابط آزمایشگاه : مهرداد شجاعی
 • تلفن : ۴۸۲۵۵۱۲۲ -۰۲۱
 • نمابر : ۰۲۱۴۴۷۳۹۵۹۰
 • www.ripi.ir
 • info@ripi.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت نفت

  • پژوهشگاه صنعت نفت

   • پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست

زمینه های تخصصی :

محیط زیست و بیوتکنولوژی - حفاظت صنعتی و خوردگی - فناوری های انرژی - آنالیزهای مواد و فرآورده های نفتی

نشانی آزمایشگاه :

بلوار غربی استادیوم آزادی – پژوهشگاه صنعت نفت - پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون هیبریداسیون 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • پرس مانت گرم

 • تیتراتور 

 • حسگر دما

 • حسگر دما

 • دستگاه آزمون چسبندگی خراش

 • دستگاه آزمون خزش

 • دستگاه آزمون ضربه شارپی

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آزمون میزان آب

 • دستگاه آزمون نقطه آنیلین

 • دستگاه آفتاب سنج

 • دستگاه الکتروپوراتور

 • دستگاه انتقال مولکولهای تفکیک شده

 • دستگاه اندازه گیر توان

 • دستگاه اندازه گیر سوخت وزنی

  (FMG)
 • دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه بادسنج

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیومتر

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه تقطیر اتمسفری

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه حسگر دمای محیط

 • دستگاه روبشگر الکتروشیمیایی

 • دستگاه روبشگر کلوین پروب

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش چسبندگی رنگ پول آف

 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه سنجش کربن و گوگرد 

 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجش گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر ارزش حرارتی احتراق

 • دستگاه سنجشگر بازخورد فرکانس

  (FRA)
 • دستگاه سنجشگر گوگرد و نیتروژن

 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

 • دستگاه صیقل دهنده

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز 

  (IR )
 • دستگاه کروماتوگراف گازی با شبیه ساز شرایط تقطیر

 • دستگاه کروماتوگراف گازی با شبیه ساز شرایط تقطیر

 • دستگاه کشت بی هوازی

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه منتقل کننده جریان

 • دستگاه منتقل کننده جریان

 • دستگاه منتقل کننده جریان

 • دستگاه منتقل کننده فشار

 • دستگاه منتقل کننده فشار

 • دستگاه میکرو برش دهنده

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دیلاتومتر

  (DIL)
 • دینامومتر

 • راکتور زیستی

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز

  (UV-Vis-IR)
 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (GC-FTIR )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (GC-FTIR )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • کوره لوله ای

 • ماشین برشکاری

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو