آزمایشگاه مواد پیشرفته
سال تاسیس : ۱۳۷۲
زمینه های تخصصی : مواد پیشرفته، نانو مواد و بیو مواد
نشانی آزمایشگاه : اصفهان - خیابان امام خمینی- فلکه دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد
نشانی دفتر : دانشکده مهندسی مواد- دفتر پژوهشی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • آزمون خزش
  • آزمون خستگی
  • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی (TGA )
  • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
  • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)
  • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
  • فشــرده ســازی بــا پالــس مغناطیســی(MPC)
  • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
  • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)