آزمایشگاه مواد پیشرفته دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۹۹۱۵۰۷۰۴۷

سال تاسیس : ۱۳۷۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

   • دانشکده مهندسی مواد

زمینه های تخصصی :

مواد پیشرفته، نانو مواد و بیو مواد

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان - خیابان امام خمینی- فلکه دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد

نشانی دفتر :

دانشکده مهندسی مواد- دفتر پژوهشی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خزش

 • دستگاه آزمون خستگی خمشی دورانی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه فشرده سازی با پالس مغناطیسی

  (MPC)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)