مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه دانشگاه زابل دانشگاه زابل

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه زابل

   • پژوهشگاه دانشگاه زابل

زمینه های تخصصی :

کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

سیستان وبلوچستان - زابل- دانشگاه زابل- پژوهشکده کشاورزی- آزمایشگاه زراعت و باغبانی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هضم کجلدال