آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه اصفهان

زمینه های تخصصی :

.

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان- خیابان هزارجریب-دانشگاه اصفهان-طبقه زیرین ساختمان فیزیک-آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه الکتروشیمی

 • دستگاه الکتروشیمی

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا

 • دستگاه سه محوری

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی دو بعدی

 • دستگاه کروماتوگراف گازی و کروماتوگراف مایع

  (GC&LC)
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه هضم مایکروویو

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره جعبه‌ای

 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)