آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه اصفهان

زمینه های تخصصی :

.

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان- خیابان هزارجریب-دانشگاه اصفهان-طبقه زیرین ساختمان فیزیک-آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • آسیاب گلوله ای سیاره ای

  • انکوباتور تعیین اکسیژن بیولوژیکی

  • انکوباتور تعیین اکسیژن بیولوژیکی

  • ترازوی دیجیتال

  • حمام فراصوت

  • دستگاه آب مقطرگیری

  • دستگاه آزمون سه محوری

  • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

    (TGA )
  • دستگاه اندازه گیری اکسیژن بیولوژیکی

    (BOD)
  • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

  • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی

  • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

    (BET )
  • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

    (COD Meter)
  • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

    (ICP)
  • دستگاه سختی سنج عمومی

  • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

    (CHNSO)
  • دستگاه سنجش کل کربن آلی

    (TOC Analyzer)
  • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا

  • دستگاه کروماتوگراف گازی دو بعدی

  • دستگاه کروماتوگراف گازی و کروماتوگراف مایع

    (GC&LC)
  • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

    (DSC )
  • دستگاه هضم مایکروویو

  • رئومتر

  • شیکر گردابی

  • طیف سنج پراش پرتو ایکس

    (XRD )
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس

    (XRD )
  • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

    (NMR )
  • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

    (XRF)
  • طیف سنج فوتوالکترون پرتو ایکس

    (XPS)
  • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

    (FTIR )
  • طیف سنج مرئی فرابنفش

    (UV-Vis)
  • طیف سنج نوری

  • کروماتوگراف گازی

    (GC)
  • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

    (HPLC )
  • کوره الکتریکی

  • کوره جعبه‌ای

  • میکروسکوپ پروبی روبشی

    (SPM)
  • میکروسکوپ نیروی اتمی

    (AFM )