آزمایشگاه مرجع سنجش کیفیت پژوهشگاه نیرو

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

آزمون کنتورهای دیجیتال و هوشمند

نشانی آزمایشگاه :

شهرک قدس - انتهای بلوار شهید دادمان - پژوهشگاه نیرو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون تخلیه الکترواستاتیک

 • دستگاه آزمون کنتور

 • دستگاه آزمون کنتور

 • دستگاه آزمون کنتور

 • دستگاه آزمون لرزش و شوک مکانیکی

 • دستگاه آزمون مصونیت فرکانس رادیویی هدایتی

 • دستگاه آزمون میدان مغناطیسی فرکانس قدرت

 • دستگاه اتاقک خنک کننده گاز

  (GCC)
 • دستگاه سنجش نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی

  (HDT/VICAT)
 • دستگاه مولد امواج حلقوی

 • دستگاه مولد اواج نوسانی میرا شونده

 • دستگاه مولد رگباره و فراتاخت

  (EFT-Burst)