آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

زمینه های تخصصی :

کشاورزی و منابع طبیعی

نشانی آزمایشگاه :

کرج - بلوار امام زاده حسن، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - کد پستی: 77871-31587

نشانی دفتر :

کرج - بلوار امام زاده حسن، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - کد پستی: 77871-31587

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • الکتروفورز 

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )