مجموعه آزمایشگاه ها گروه فیزیک دانشکده فیزیک شیمی دانشگاه الزهرا (س)

سال تاسیس : ۱۳۸۲

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

تحقیق و ساخت نانوذرات به روش فیزیکی تحقیق و ساخت نانو لایه ها تحقیق و ساخت لیزرهای پرقدرت پژوهش بر روی حسگرهای بیولوژیکی و گازی طیف سنجی جذبی، انعکاسی، عبوری و تشعشعی فرابنفش-مرئی-فروسرخ نزدیک از مایعات، جامدات و گازها طیف سنجی فوتولومینسانس

نشانی آزمایشگاه :

میدان شیخ بهایی دانشگاه الزهرا

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • طیف سنج مرئی فرابنفش

    (UV-VIS)
  • طیف سنج مرئی فرابنفش

    (UV-VIS)
  • کوره الکتریکی

  • لیزر گاز کربن دی اکسید پر تکرار