آزمایشگاه شیمی خاک و آب بخش تحقیقات آبیاری سطحی و زهکشی بخش آبیاری و زهکشی بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • البرز کرج ,
 • رابط آزمایشگاه : زهرا غفاری

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

    • بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

     • بخش آبیاری و زهکشی

      • بخش تحقیقات آبیاری سطحی و زهکشی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )