آزمایشگاه شیمی خاک و آب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی ترمینال شهید کلانتری (مقابل بانک کشاورزی)، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، صندوق پستی 845-31585.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول

  (EC/TDS)
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )