آزمایشگاه شیمی مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی بخش صنایع غذایی بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

    • بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

     • بخش صنایع غذایی

زمینه های تخصصی :

تکنولوژی مواد غذایی- کنترل کیفیت مواد غذایی- شیمی مواد غذایی

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز، کرج، بلوار شهید فهمیده صندوق پستی 845-31585

نشانی دفتر :

استان البرز، کرج، بلوار شهید فهمیده صندوق پستی 845-31585

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • آون خلاء

 • پلاریمتر 

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی تحلیلی

 • دستگاه رطوبت سنج مادون قرمز

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی