آزمایشگاه بیو انرژی بخش ماشین های کشاورزی بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمود صفری
 • رابط آزمایشگاه : محمود صفری

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

    • بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

     • بخش ماشین های کشاورزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)