آزمایشگاه فناوری‌های نوین در مهندسی بیوسیستم بخش ماشین های کشاورزی بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

    • بخش های تحقیقاتی ستادی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

     • بخش ماشین های کشاورزی

زمینه های تخصصی :

الکترونیک و ابزار دقیق اندازه گیری- حسگرها و مبدل ها- آزمون های غیر مخرب اپتیکی و صوتی- کشاورزی دقیق- آزمون های خواص مکانیکی- نانو فناوری

نشانی آزمایشگاه :

کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نشانی دفتر :

کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اسیلوسکوپ

 • اسیلوسکوپ

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه اندازه گیر چند منظوره

  (VOA)
 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه خوانشگر اطلاعات

 • دستگاه خوانشگر اطلاعات

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه شمارنده

 • دستگاه فرکانس شمار دیجیتالی

 • دستگاه مبدل شتاب

 • دستگاه مولد سیگنال صوتی

 • دستگاه نیروسنج S شکل

 • دستگاه نیروسنج عمودی

 • دستگاه نیروسنج فشاری

 • دما و رطوبت سنج

 • دوربین چند طیفی

 • دوربین دیجیتال

  (CCD camera)
 • دورسنج

 • دورسنج

 • دورسنج

 • سیستم مکان ‌یاب جهانی

  (GPS)
 • مبدل جابجایی

 • مبدل فشار

 • مولد تابع