مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

   • مراکز تحقیقاتی

    • مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان دانشگاه، مجتمع تحقیق و توسعه، مرکز تحقیقات بیوتکنولوزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب فوق خالص ساز

 • دستگاه آون هیبریداسیون 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع سریع پروتئین

  (FPLC)
 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه وسترن بلات