مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی مراکز تحقیقاتی

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

   • مراکز تحقیقاتی

    • مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان دانشگاه، مجتمع تحقیق و توسعه، مرکز تحقیقات بیوتکنولوزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون هیبریداسیون 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور شیکردار

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب فوق خالص ساز

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع سریع پروتئین

  (FPLC)
 • میکرو سانتریفیوژ

 • وسترن بلات