آزمایشگاه مرکز تحقیقات دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت

سال تاسیس : ۱۳۶۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعت نفت

   • دانشکده نفت اهواز

زمینه های تخصصی :

نفت و گاز و پتروشیمی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان، اهواز، بزرگراه آبت الله بهبهانی، دانشکده نفت اهواز، آزمایشگاه مرکز تحقیقات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پردازشگر فراصوت

 • دستگاه آزمون جداساز ی گاز غشایی

 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش

 • دستگاه اندازه گیر یون

 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه سلول نفتی فشار-حجم-دما

  (Oil PVT Cell)
 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه کروماتوگراف گازی با شبیه ساز شرایط تقطیر

 • دستگاه کروماتوگراف گازی و کروماتوگراف مایع

  (GC&LC)
 • دستگاه لوله قلمی

 • دستگاه همگن ساز سرعت بالا

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)