آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس علوم

    • دانشکده شیمی

زمینه های تخصصی :

شیمی بیوشیمی نانو مواد و غیره

نشانی آزمایشگاه :

تهران، دانشگاه تهران ساختمان پردیس علوم دانشکده شیمی ط 2 آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی-61112614

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه راکتور نوری

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز

  (UV/Vis/IR)
 • دستگاه میکروسکوپ رامان