آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی دانشکده شیمی پردیس علوم

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس علوم

    • دانشکده شیمی

زمینه های تخصصی :

شیمی بیوشیمی نانو مواد و غیره

نشانی آزمایشگاه :

تهران، دانشگاه تهران ساختمان پردیس علوم دانشکده شیمی ط 2 آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی-61112614

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • پمپ سرنگی

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • راکتور نوری

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز

  (UV-Vis-IR)
 • میکروطیف سنج رامان

 • همزن مکانیکی