مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

    • مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور

زمینه های تخصصی :

اکولوژی-تکثیرو پرورش ارزیابی ذخایر صید

نشانی آزمایشگاه :

استان سیستان و بلوچستان، چابهار، میدان شهدای شیلات، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

نشانی دفتر :

چابهار میدان شیلات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اکسیژن سنج

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر شوری

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کوره الکتریکی