مجموعه آزمایشگاه ها موسسه تحقیقات بین الملل تاسماهیان دریای خزر

سازمان مرتبط :

 • سایر مراکز

  • موسسه تحقیقات بین الملل تاسماهیان دریای خزر

نشانی آزمایشگاه :

گیلان ، رشت ، جوار سد سنگر، صندوق پستی 3464- 41635، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

نشانی دفتر :

گیلان ، رشت ، جوار سد سنگر، صندوق پستی 3464- 41635، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هود میکروبی

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • مخلوط کن حرارتی