مجموعه آزمایشگاه ها موسسه تحقیقات بین الملل تاسماهیان دریای خزر

سازمان مرتبط :

 • سایر مراکز

  • موسسه تحقیقات بین الملل تاسماهیان دریای خزر

نشانی آزمایشگاه :

گیلان ، رشت ، جوار سد سنگر، صندوق پستی 3464- 41635، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

نشانی دفتر :

گیلان ، رشت ، جوار سد سنگر، صندوق پستی 3464- 41635، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

  (UV-Transilluminator)
 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه سانتریفیوژ سرعت بالا

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه مخلوط کن حرارتی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هود میکروبی