آزمایشگاه کشت سلولی برون-تنی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 15 اتوبان کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

نشانی دفتر :

تهران، کیلومتر 15 اتوبان کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اتوکلاو

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • ترازوی حساس

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه هود میکروبی

 • سانتریفیوژ

 • مخزن نیتروژن مایع

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)