مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

   • پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، کدپستی 8415683111

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتاقک رشد

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه بلاک مخلوط کن

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام روغن

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه دماسنج

 • دستگاه ژرمیناتور

 • دستگاه سانتریفیوژ سرعت بالا

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج

 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخ ساز