مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی دفتر :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آزماینده امنیت

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون کارایی و انطباق شبکه

 • دستگاه آزمون کارایی و انطباق شبکه

 • دستگاه آزمون مسیریاب و راه گزین

 • دستگاه آسیاب اسپکس

 • دستگاه آسیاب دیسکی

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آنالیز وزن سنجی گرمایی/گرماسنج روبشی تفاضلی

  (DSC/TGA)
 • دستگاه اتاقک بدون پژواک

 • دستگاه اتاقک دستکش

 • دستگاه اتاق واخنش

 • دستگاه اتمایزر گازی

 • دستگاه ارتعاش سنج قابل حمل

 • دستگاه اکستروژن

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر زاویه تماس

 • دستگاه اندازه گیر زاویه تماس

 • دستگاه اندازه گیر سطح انتخابی سیگنال

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه‌گیر کلاس انتقال صوت

  (STC)
 • دستگاه اندازه گیر گاز

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه (BET) و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پراش پرتو ایکس زاویه کوچک

  (SAXS)
 • دستگاه پرس هیدرولیک

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 

  (ICP-AES )
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی 

  (ICP-AES )
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تزریق پلاستیک

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه تولید آب فوق خالص و گاززدایی شده

 • دستگاه چاپگر سه بعدی

 • دستگاه چکش مودال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خدمات پردازش موازی

  (P.P.S)
 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه راکتور زیستی

 • دستگاه راکتور فشار بالا

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه ربات انسان نما

 • دستگاه ربات انسان نما

 • دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

  (CVD)
 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما

  (PECVD)
 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر اسید آمینه

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر دی اکسید گوگرد

  (SO2 Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر سیگنال صوتی

 • دستگاه سنجشگر کل روغن و گریس /کل هیدروکربن های نفت

  (TOG/TPH Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر گاز ازن

 • دستگاه سنجشگر گاز اکسید نیتروژن

 • دستگاه سنجشگر مونوکسید کربن

  (CO Meter)
 • دستگاه شبیه ساز خورشیدی

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی موضعی

  (LSPR)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج فوتوالکترون پرتو ایکس

  (XPS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز

  (UV/Vis/IR)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV-Vis-NIR)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV-Vis-NIR)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV-Vis-NIR)
 • دستگاه طیف سنج موزبائر

 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری دو پرتویی مرئی-فرابنفش

 • دستگاه طیف سنج نوری لومینسانس

 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کالیبراتور ارتعاش

 • دستگاه کالیبراتور گازهای آلوده کننده هوا

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی دو بعدی

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی-طیف سنج جرمی

  (GC-MS-MS)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی

  (PVD)
 • دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی

  (EB-PVD)
 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لوله امپدانس

 • دستگاه محرک ارتعاش

 • دستگاه مخلوط کن

 • دستگاه مغناطیس سنج

 • دستگاه منبع نوری کالیبراسیون طیفی

 • دستگاه منبع نوری کالیبراسیون طیفی

 • دستگاه مولد نیتروژن

 • دستگاه میکروسختی سنج ویکرز

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • دستگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ روبشی هم‌کانون لیزری (کانفوکال)

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هود میکروبی

 • دستگاه یخچال

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره جعبه‌ای

 • هود لامینار