آزمایشگاه جنبه‌های مکانیکی خوردگی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : سعیدرضا الله کرم
 • رابط آزمایشگاه : مهناز رضایی
 • تلفن : ۰۲۱۶۱۱۱۴۱۰۸
 • نمابر : ۰۲۱۸۸۰۱۶۹۴۰
 • www.maclab.ir
 • macl@ut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، امیرآباد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • ترازوی حساس

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه آزمون خوردگی فرسایشی

 • دستگاه آزمون سایش چرخشی و خوردگی سایشی

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی

 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پوشش دهی پلاسمای الکترولیتی اکسایشی

  (PEO)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)