مجموعه آزمایشگاه‌ ها دانشکده علوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم آذربایجان)

   • دانشکده علوم

زمینه های تخصصی :

گیاهان دارویی زیست‌فناوری گیاهی بیوشیمی و فیزیولوزی گیاهی

نشانی آزمایشگاه :

آذربایجان شرقی- تبریز کیلومتر 35 جاده مراغه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اسمومتر

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تعیین گر توالی اسید نوکلوئیک

  (NAS-DNA)
 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • دستگاه طیف سنج نوری لومینسانس

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )