آزمایشگاه نفت دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه خلیج فارس

   • دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

زمینه های تخصصی :

نفت، روغن، گازوییل

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر- بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده نفت گاز و پتروشیمی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • تیتراتور کارل فیشر

 • دریافت کننده دین استارک (تله تقطیر)

 • دستگاه آزمون رفتار فازی

  (PVT)
 • دستگاه آزمون نقطه آنیلین

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اشباع کننده مغزه

 • دستگاه اندازه گیر تراوش و تخلخل مغزه

 • دستگاه اندازه گیر شوری

 • دستگاه اندازه گیر گوگرد

 • دستگاه اندازه گیری اشباع

 • دستگاه اندازه گیری ضریب تراکم پذیری مایعات

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی استابینگر

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه سنجشگر ارزش حرارتی احتراق

 • دستگاه سنجشگر باقیمانده کربن به روش کنرادسون

 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه گرماسنج بمبی

 • دستگاه همگن ساز