آزمایشکاه انرژی های تجدید پذیر
 • غیر عضو
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : برات قبادیان
 • رابط آزمایشگاه : هادی زارعی دارانی
 • تلفن : ۰۲۱۴۸۲۹۲۳۱۲
 • نمابر : ۰۲۱۴۸۲۹۲۲۰۰
 • ghobadib@modares.ac.ir
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون نقطه اشتعال کوچک
 • آون
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر تراکم
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر گرانروی
 • پروب فراصوت
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • تیتراتور 
 • جریان سنج سوخت
 • حمام کنترل دما گردشی
 • دینامومتر
 • دینامومتر
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کوره الکتریکی
 • مولد بیودیزل
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی