آزمایشگاه آنزیم دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربیت مدرس

   • دانشکده علوم زیستی

نشانی آزمایشگاه :

تهران ،جلال آل احمد پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی

نشانی دفتر :

تهران ،جلال آل احمد پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه راکتور زیستی

 • دستگاه طیف سنج تشدید پلاسمون سطحی

  (SPR)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع سریع پروتئین

  (FPLC)