آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته مهندسی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی پردیس فنی

سال تاسیس : ۱۳۸۱
 • وضعیت عضویت : فعال
 • سمنان سمنان ,
 • مدیر آزمایشگاه : اسماعیل عمادالدین
 • رابط آزمایشگاه : مریم حسن زاده مها
 • تلفن : ۰۲۳-۳۱۵۳۲۳۳۰
 • نمابر : ۰۲۳-۳۱۵۳۲۳۳۰
 • ehsan.shahi@semnan.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه سمنان

   • پردیس فنی

    • دانشکده مهندسی مواد و متالوژی

زمینه های تخصصی :

مواد و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

سمنان، کیلومتر 3جاده سمنان-دامغان،روبروی پارک سوکان،پردیس یک دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نشانی دفتر :

سمنان، کیلومتر 3جاده سمنان،دامغان،روبروی پارک سوکان،پردیس یک دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه سختی سنج ماکرو

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دیلاتومتر

  (DIL)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)